Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bakkerij Kaptein: gevestigd te Den Ham aan de Molenstraat 2 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 05012171.
Koper: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met bakkerijkaptein.nl
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door bakkerijkaptein.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en bakkerijkaptein.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bakkerijkaptein.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen bakkerijkaptein.nl en koper.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

Het aanbod van bakkerijkaptein.nl heeft een beperkte geldigheidsduur en geschiedt onder de voorwaarden, zoals in het aanbod vermeld.
bakkerijkaptein.nl streeft ernaar de aangeboden producten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven conform de Wet Verkoop op Afstand, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de omschrijving van de aangeboden producten
bakkerijkaptein.nl is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel over te gaan, wanneer bakkerijkaptein.nl bij de presentatie van het product en, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat bakkerijkaptein.nl het betreffende product en met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
bakkerijkaptein.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang bakkerijkaptein.nl de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
bakkerijkaptein.nl kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien bakkerijkaptein.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. Alle prijzen zijn inclusief verschuldigde omzetbelasting.

ARTIKEL 7 – LEVERING EN UITVOERING

bakkerijkaptein.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
De producten die online worden besteld worden afgehaald in de winkel van Bakkerij Kaptein, tenzij beide partijen onderling anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8 – BETALING

Betaling geschiedt elektronisch via iDEAL. Of contant / met de pinpas in de winkel.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

bakkerijkaptein.nl leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van bakkerijkaptein.nl.
bakkerijkaptein.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

ARTIKEL 10 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen bakkerijkaptein.nl en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.